Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj originálnych online produktov (rozumej elektronických kníh, pozn.) predávajúceho a členstva v Magnificent Dragonflies´ Club-e (ďalej len “Club”) predávajúceho v elektronickom obchode na internetovej stránke www.magnificentdragonflies.com.

Predávajúci:
Magnificent Dragonflies s.r.o.

Miesto podnikania:
Moyzesova 906/7
Žilina 010 01
IČO: 46 874 615

Email: magnificent.dragonflies@gmail.com

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK4211110000001621828008
BIC/SWIFT: UNCRSKBX

Predávajúci je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.57694/L.

Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. E-mailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z."). Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

Licenčné podmienky

  1. Poskytovateľ poskytuje používateľovi nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.
  2. Používateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek tretej strane, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Používateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Používateľ sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.
  3. Používateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

Cena produktov

Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Poučenie o možnosti odstúpenia a reklamácie

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ust. §7 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, resp. od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo o poskytnutí elektronického obsahu na hmotnom nosiči bez udania dôvodu. Kupujúci je povinný včas oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu. Toto odstúpenie je možné vykonať písomnou formou v listinnej podobe, alebo elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: magnificent.dragonflies@gmail.com. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

Za kompatibilitu zariadenia, na ktorom spotrebiteľ ebook číta, poskytovateľ zodpovednosť nepreberá. Na online produkty zakúpené prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.magnificentdragonflies.com sa vzťahuje záruka výmeny online produktu len v prípade, ak sa jedná o jeho preukázateľnú vadu. Žiadosti tohto charakteru je potrebné zaslať na kontaktnú emailovú adresu magnificent.dragonflies@gmail.com.

V prípade členského vzniká spotrebiteľovi nárok na vrátenie alikvotnej časti jeho výšky, a to najskôr po uplynutí doby dvoch mesiacov odo dňa jeho registrácie, ako je uvedené na stránke www.magnificentdragonflies.com v sekcii Club.

Dodacia lehota

Dodacia lehota pri online produktoch a kúpe členského v Club-e nasleduje po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mailom prístup k online produktom alebo potvrdenie o uhradení členského v Club-e. Deň doručenia prístupov k online produktu e-mailom sa považuje za deň prevzatia produktu.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Magnificent Dragonflies s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi ním a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Spoločnosť Magnificent Dragonflies s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.magnificentdragonflies.com.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 21.12.2020.

Používanie materiálov zo stránky

Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Magnificent Dragonflies s.r.o. zakázané.